‘เทย์เลอร์’ เชิด! อัดเพลงเก่าขึ้นใหม่ ทวงสิทธิ์เพลงคืน

86