‘โอม ภวัต’ ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันอาสาฬหบูชาปีนี้

54